تماس با ما

منتظر صدای گرم شما هستیم

واحد اجاره فروش

041-۳۴۴۱۰۴۴۱ داخلی ۱۰۶

روابط عمومی

041-۳۴۴۱۰۴۴۱ داخلی 122

مدیریت پردیس سینمایی ستاره باران

041-۳۴۴۱۰۴۴۱ داخلی ۱۱۷